Kennisvak FinWoo Bookkeeping & Tax

100 belangrijke vakterm die jij zou moeten weten!

 

 1. ZZP'er - Zelfstandige Zonder Personeel
 2. KvK - Kamer van Koophandel
 3. BTW - Belasting Toegevoegde Waarde
 4. IBAN - Internationaal Bankrekeningnummer
 5. Aftrekposten - Kosten die je mag aftrekken van de belasting
 6. Aangifte - Het opgeven van inkomsten en uitgaven aan de Belastingdienst
 7. Inkomstenbelasting - Belasting over je inkomen als ondernemer
 8. Omzetbelasting - Belasting over de omzet die je maakt
 9. Vennootschapsbelasting - Belasting voor BV's en NV's
 10. Eenmanszaak - Ondernemingsvorm met één eigenaar
 11. BV - Besloten Vennootschap
 12. NV - Naamloze Vennootschap
 13. Fiscaal - Alles wat te maken heeft met belastingen
 14. Juridisch - Alles wat te maken heeft met wetten en regels
 15. Aansprakelijkheid - Wie is verantwoordelijk bij schade of fouten
 16. Freelance overeenkomst - Schriftelijke afspraak met een opdrachtgever
 17. Algemene Voorwaarden - Regels die gelden bij het zakendoen
 18. Offerte - Prijsvoorstel voor een opdracht
 19. Factuur - Rekening voor geleverde diensten of producten
 20. Incasso - Het innen van openstaande rekeningen
 21. Boekhouding - Registratie van inkomsten en uitgaven
 22. Balans - Overzicht van bezittingen en schulden
 23. Winst- en Verliesrekening - Overzicht van inkomsten en uitgaven
 24. Liquiditeit - Beschikbaarheid van geldmiddelen
 25. Cashflow - Stroom van inkomsten en uitgaven
 26. Debiteuren - Klanten die nog moeten betalen
 27. Crediteuren - Leveranciers die nog betaald moeten worden
 28. Inkoop - Aankoop van goederen en diensten voor de onderneming
 29. Verkoop - Het verkopen van producten of diensten
 30. Marktonderzoek - Onderzoek naar de markt en concurrentie
 31. Doelgroep - Specifieke groep mensen die je wil bereiken
 32. USP - Unique Selling Proposition, wat jouw bedrijf uniek maakt
 33. Positionering - Hoe jouw bedrijf zich onderscheidt in de markt
 34. Acquisitie - Het werven van nieuwe klanten
 35. Netwerken - Contact leggen en onderhouden met anderen in je vakgebied
 36. CRM - Customer Relationship Management, klantbeheersysteem
 37. SEO - Search Engine Optimization, optimalisatie voor zoekmachines
 38. SEA - Search Engine Advertising, adverteren in zoekmachines
 39. Content Marketing - Het aantrekken van klanten door waardevolle content
 40. Social Media Marketing - Marketing via sociale media platforms
 41. ROI - Return on Investment, rendement op investering
 42. Leadgeneratie - Het genereren van potentiële klanten
 43. Conversie - Het omzetten van bezoekers naar klanten
 44. Analytics - Het meten en analyseren van online resultaten
 45. KPI - Key Performance Indicator, meetbare doelstellingen
 46. Influencer Marketing - Marketing via invloedrijke personen
 47. Brand Identity - Visuele en emotionele identiteit van een merk
 48. SWOT-analyse - Analyse van Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen
 49. Business Model Canvas - Overzicht van alle aspecten van een bedrijfsmodel
 50. Lean Startup - Efficiënt starten en groeien van een onderneming
 51. Pitch - Korte presentatie om interesse te wekken
 52. Elevator Pitch - Zeer korte pitch van 30 seconden
 53. Innovatie - Vernieuwen en verbeteren van producten of processen
 54. Rendement - Opbrengst van een investering
 55. Liquidatie - Beëindiging van een onderneming en verkoop van activa
 56. Exitstrategie - Plan voor het beëindigen van een onderneming
 57. Deeltijdondernemer - Ondernemer naast een vaste baan
 58. B2B - Business to Business, zakelijke dienstverlening
 59. B2C - Business to Consumer, rechtstreekse verkoop aan consumenten
 60. Freelance Tarief - Het bedrag dat een freelancer vraagt voor diensten
 61. Uurtarief - Het bedrag dat je per uur rekent voor je diensten
 62. Vaste Tarieven - Een vast bedrag voor een specifieke dienst
 63. Projectprijs - Een vast bedrag voor een specifiek project
 64. Retainer - Een vast bedrag voor regelmatige dienstverlening
 65. Netto Inkomen - Wat overblijft na aftrek van kosten en belastingen
 66. Bruto Inkomen - Het totale inkomen voor aftrek van kosten en belastingen
 67. Ondernemingsplan - Plan voor het starten en runnen van een onderneming
 68. Financiering - Geld lenen of investeerders aantrekken
 69. Crowdfunding - Financiering via een grote groep investeerders
 70. Business Angel - Particuliere investeerder in startups
 71. Venture Capital - Risicokapitaal voor het financieren van groei
 72. Bootstrappen - Een bedrijf starten en groeien zonder externe financiering
 73. Liquidatiebonus - Winst bij het beëindigen van een BV
 74. Aandeelhouder - Bezitter van aandelen in een bedrijf
 75. Dividend - Uitkering aan aandeelhouders
 76. Stakeholder - Iedereen met belang bij het bedrijf
 77. Omzet - Totale inkomsten van een bedrijf
 78. Kostenstructuur - Overzicht van alle kosten binnen een bedrijf
 79. Marge - Het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs
 80. Solvabiliteit - Vermogen om schulden af te lossen
 81. Innovatiesubsidie - Financiële steun voor innovatieve projecten
 82. Rendementsverlies - Verlies door investering zonder opbrengst
 83. Niche - Een specifiek afgebakend segment van de markt
 84. Benchmarking - Vergelijken van prestaties met concurrenten
 85. OEM - Original Equipment Manufacturer, fabrikant van producten voor anderen
 86. PIF - Pro Forma Invoice, voorlopige factuur
 87. Joint Venture - Samenwerking tussen twee of meer bedrijven
 88. Due Diligence - Grondig onderzoek naar een bedrijf voor overname
 89. Exit - Het verkopen of afstoten van een bedrijfsonderdeel
 90. Non-disclosure Agreement (NDA) - Geheimhoudingsverklaring
 91. Fiscaal Aftrekbaar - Kosten die je van de belasting mag aftrekken
 92. Aansprakelijkheidsverzekering - Verzekering voor schadeclaims
 93. Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Verzekering bij ziekte of ongeval
 94. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - Verzekering voor bedrijfsschadeclaims
 95. Pensioenregeling - Regelmatige inkomen na pensionering
 96. VUT-regeling - Vervroegde Uittreding, regeling voor vroegpensioen
 97. Arbeidscontract - Schriftelijke afspraak met werknemer
 98. Freelance Opdracht - Overeenkomst voor een specifieke opdracht
 99. Werkgeversverklaring - Verklaring van inkomen door werkgever
 1. Ondernemersaftrek - Belastingvoordelen voor ondernemer

Algemene vaktermen die van belang zijn voor een gezonde ondernemer!

 1. Freelancer:  Een zelfstandige professional die op projectbasis werkt voor verschillende opdrachtgevers.
 2. KvK (Kamer van Koophandel): Een Nederlandse overheidsinstantie waar ondernemingen zich moeten inschrijven.
 3. BTW (Belasting Toegevoegde Waarde): Een indirecte belasting op de verkoop van goederen en diensten.
 4. Inkomstenbelasting: Een belasting op het inkomen van natuurlijke personen en rechtspersonen.
 5. ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel): Een ondernemer zonder vast dienstverband.
 6. Uurtarief: Het bedrag dat een freelancer vraagt voor een uur werk.
 7. Facturatie: Het proces van het versturen van facturen voor geleverde goederen of diensten.
 8. Algemene Voorwaarden: Een set juridische regels die de rechten en plichten van partijen bij een overeenkomst vastlegt.
 9. Aftrekposten: Kosten die van het belastbaar inkomen worden afgetrokken om de belastingdruk te verlagen.
 10. Liquiditeit: De mate waarin een onderneming aan haar kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen.
 11. Debiteurenbeheer: Het beheren en opvolgen van openstaande facturen.
 12. Ondernemingsplan: Een plan waarin de doelstellingen en strategieën van een onderneming worden beschreven.
 13. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV):  Een verzekering die inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid dekt.
 14. Pensioenvoorziening: Een regeling om inkomen te garanderen na pensionering.
 15. Omzet: De totale inkomsten die een onderneming genereert uit haar activiteiten.
 16. Nettowinst: Het positieve resultaat na aftrek van alle kosten en belastingen.
 17. Balans: Een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming.
 18. Liquiditeitsbegroting: Een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven op korte termijn.
 19. Fiscaal Adviseur: Een professional die advies geeft over fiscale zaken.
 20. Risicomanagement: Het identificeren, analyseren en beheersen van risico's.
 21. Boekhouding: Het systematisch registreren van financiële transacties van een bedrijf.
 22. Incassobureau: Een organisatie die zich bezighoudt met het innen van openstaande facturen.
 23. Boekhouder: Een professional die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de financiële administratie van een bedrijf.
 24. Cloud Boekhouding - Het voeren van boekhouding via online platforms en software die toegankelijk zijn vanuit de cloud.
 25. Predictive Accounting - Het voorspellen van toekomstige financiële resultaten op basis van historische gegevens en modellen.
 26. Blockchain Boekhouding - Het gebruik van blockchain-technologie voor het veilig en transparant vastleggen van financiële transacties.
 27. RPA in Financiële Processen - Het gebruik van Robotic Process Automation voor het automatiseren van repetitieve boekhoudkundige taken.
 28. AI-gestuurde Audit - Het gebruik van kunstmatige intelligentie voor het efficiënt auditen van financiële gegevens.

He ondernemer, zit je nog met vragen en wil je meer info over een bepaald subject of onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op en onze experts helpen je op weg.